Dodaj do obserwowanych
Archiwalne

7. Półmaraton Bydgoski i Bieg 5 km

Bieg
Bydgoszcz, Gdańska 163
13.10.2019

Opis


To już 7. edycja niesamowitych biegowych emocji w Bydgoszczy :) na które serdecznie Was zapraszamy! 
13 października  widzimy się na starcie

Rejestracja ruszy już wkrótce lecz w kalendarzu ;) zaznaczamy! 


REGULAMIN:

I. Organizator

1. Organizatorem imprezy „Pólmaraton Bydgoski”, zwanej dalej „Biegiem” jest
Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki, z siedzibą w Bydgoszczy,85-613 przy
ul. Gdańskiej 163
2. Partnerem Biegu jest Aktywna Bydgoszcz i Miasto Bydgoszcz.
II. Cele
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.
3. Promocja Miasta Bydgoszczy jako przyjaznego dla biegaczy oraz stolica polskiej
lekkiej atletyki.
III. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się 13 października 2019 r. o godzinie 11:00 w Bydgoszczy. W pobliżu
Stadionu „Zawiszy” w Bydgoszczy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym
Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej
informacji na stronie internetowej www.bydgoszcznastart.pl
3. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu będzie dostępna na stronie
internetowej Organizatora. Długość trasy: 21,097 km. Trasa będzie miała oznaczony
każdy kilometr. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 3 godziny. Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany godziny Biegu o czym zobowiązuje powiadomić
Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Biegu.
4. Numery startowe przydzielane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń
5. Punkty odświeżenia zaopatrzony w wodę będzie na 7 kilometrze oraz 15 kilometrze.
IV. Warunki Zgłoszenia i Uczestnictwa („Warunki”)
1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowa rejestracja na stronie
www.bydgoszcznastart.pl oraz podpisanie oświadczenia przy odbiorze numeru
startowego. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie
elektronicznej na stronie www.bydgoszcznastart.pl i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej,
jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie
prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje
podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania
każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył
warunki niniejszego Regulaminu. W biegu mogą startować osoby pełnoletnie.
2. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym
Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
2
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.
U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
3. 1.1) Opłata Rejestracyjna za udział w Biegu z pakietem startowym wynosi:
- 30 PLN (słownie: trzydzieści złotych) za jednego Uczestnika do 5 maja 2019
- 40 PLN (słownie: czterdzieści złotych) za jednego Uczestnika od 6 maja do 31 lipca 2019
- 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) za jednego Uczestnika od 1 sierpnia do 1 września 2019
- 60 PLN (słownie: sześćdziesiąt złotych) za jednego Uczestnika od 2 września do 2 października 2019
- 80 PLN (słownie: osiemdziesiąt złotych) za jednego Uczestnika od 3 października do 8 października 2019
- 100 PLN (słownie: sto złotych złotych) za jednego Uczestnika od 9 października do 11 października 2019
1.2) Opłata Rejestracyjna za udział w Biegu wynosi (BEZ PAKIETU):
- 15 PLN (słownie: piętnaście złotych) za jednego Uczestnika do 5 maja 2019
- 25 PLN (słownie: dwadzieścia pięć złotych) za jednego Uczestnika od 6 maja 1 września 2019
- 35 PLN (słownie: trzydzieści pięć złotych) za jednego Uczestnika od 2 września do 2 października 2019
- 45 PLN (słownie: czterdzieści pięć złotych) za jednego Uczestnika od 3 października do 8 października 2019
- 65 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych) za jednego Uczestnika od 9 października do 11 października 2019
- Opłatę rejestracyjną należy dokonać przez dotpay przy rejestracji:
Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości
przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może dokonać
wpłaty w imieniu innych Uczestników Biegu. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące
płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny. W tym celu należy
skontaktować się z Organizatorem. Odpowiednie dane kontaktowe udostępnione są w
dziale kontakt na stronie internetowej www.bydgoszcznastart.pl. Organizator ma
prawo wprowadzić limit uczestników.
4. Odbiór Pakietu Startowego
- Po złożeniu Formularza Rejestracyjnego oraz uiszczeniu Opłaty Rejestracyjnej
Uczestnik otrzyma w zależności od rejestracji: Pakiet Startowy, w skład którego
wchodzą: koszulka Półmaratonu Bydgoskiego, numer startowy z chipem lub Numer
startowym z chipem. Osoby uiszczający opłatę „bez pakietu” otrzymują numer
startowy wraz z chipem oraz pamiątkowy medal.
- Termin wydawania pakietów i numerów startowych (12 i 13 października).
Szczegóły godzin odbioru oraz miejsca zostanę podaną na stronie biegu. Osoby, które
dokonały wpłaty zostaną dopuszczone do biegu oraz umieszczone na stronie
internetowej www.bydgoszcznastart.pl .Organizator nie ponosi wobec Uczestnika
3
jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Pakietu
Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.
5. Ubezpieczenie. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak
jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności
cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub
poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z
obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za
konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.
6. Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu
zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach,
deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu
przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Ze względu na
charakter Biegu zabrania się startu z kijami (trekingowymi i Nordic Walking). Na
miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji
oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się
zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak
i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do
udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie
jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów
alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego
stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik
zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie
do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
8. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
V. Klasyfikacje i nagrody
1. W Biegu będzie prowadzona klasyfikacja ogólna z podziałem na płeć oraz w
kategoriach wiekowych.
2. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal.
3. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają
nagrody rzeczowe. Pula nagród objęta zostanie osobnym regulaminem.
4. Kategorie wiekowe
Kobiety :
K20 do 29 lat
K39 30-39 lat
K40 40-49 lat
K50 50-59 lat
K 60 60- 69 lat
K70 Powyżej 70 lat
Mężczyźni :
M20 do 29 lat
M30 30-39 lat
4
M40 40-49 lat
M50 50-59 lat
M60 60- 69 lat
M70 - Powyżej 70 lat
VI. Polityka prywatności
1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.
U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
2. Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim
danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Bieg informacji
handlowych i marketingowych od partnerów i sponsorów Biegu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym Uczestnikom w
dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących Biegu i funkcjonowania strony
www.bydgoszcznastart.pl (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia
techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w
celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do
wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
5. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart
kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane
przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane
przez zewnętrzny system płatności internetowej platności.pl są szyfrowane.
6. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa zbiór danych osobowych i jego
przetwarzanie zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
7. Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz zasad
korzystania ze strony internetowej www.bydgoszcznastart.pl odpowiada Organizator.
Dane kontaktowe udostępnione są w dziale kontakt na stronie internetowej
www.bydgoszcznastart.pl
VII. Postanowienia Końcowe
1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub
częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne
postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
2. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Zwiń Czytaj więcej

Lokalizacja

Bydgoszcz, Gdańska 163
Pokaż mapę
Data ostatniej aktualizacji: 27.06.2019, 23:56

Oceny i recenzje

Byłeś w tym obiekcie?
Dodaj swoją ocenę i recenzję tego obiektu.
Opublikowanych opinii: 0
7. Półmaraton Bydgoski i Bieg 5 km
Bieg
Data:
13.10.2019
Cena już od:
30 zł do 100 zł
W tym tygodniu wydarzenie obejrzało
już 18 osób
Obserwuj
Przykład
Zapisz się na newsletter
  • Bądź na bieżąco z ciekawymi ofertami serwisu
  • Poznaj możliwości serwisu Atrakcje.pl
Facebook